نمایشگاه انفرادی نقاشی

با عنوان “طبیعت جان دار”

افتتاحیه جمعه 9 آبان ماه ساعت 16 الی 20

تا روز چهارشنبه 14 آبان ماه ادامه دارد.

 

هنرمند:

تانیا اسماعیلیان

 

طبیعت از گذشته ها مورد اهتمام بشر بوده و انسان های نخستین با آمیختن در آن و مشاهده ی زیباییهایش ، از آن برای تمثیلات خود استفاده می کردند.

طبیعت به معنای گسترده ی کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی ، به پدیده جهان فیزیکی و زندگی اشاره دارد و همچنین قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود گیتی گسترده است.

طبیعت محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه هاست و دگرگونی از ویژگی های آنست وتلاش من در تجلی زندگی و دگرگونی در قالب بافت های منحصر به فرد و شیوه ی بیانی (سبک انتراعی) می باشد.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

با عنوان “شوربوم”

افتتاحیه جمعه 16 آبان ماه ساعت 16 الی 20

تا روز چهارشنبه 28 آبان ماه ادامه دارد.

 

هنرمند:

بهار دیدگاه

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

 

افتتاحیه جمعه 30 آبان ماه ساعت 16 الی 20

تا روز چهارشنبه 11 آذر ماه ادامه دارد.

 

هنرمند:

شاهرخ غلامپور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

با عنوان “عصیان”

افتتاحیه جمعه 7 آذر ماه ساعت 16 الی 20

تا روز چهارشنبه 12 آذر ماه ادامه دارد.

 

هنرمند:

مریم مقدم