شام آخر

شام آخر در سه وعده

3 بهمن 1401

عناوین مذهبی همواره، دستمایه ای برای نقاش بوده است تا عالاوه بر به تصویر کشیدن ارزشهای حاکم بر فرهنگ فکری و دینی عصر خود، اندیشه ها، جهان بینی، وبرداشت های …