قبلی
نماد نوروز

نماد شناسی نوروز

23 اسفند 1401

نخستین و کهن ترین وجه نماد شناسی نوروز، نوزایی و باز آفرینی طبیعت است. نوروز، به مفهوم نو شدگی و تجدید آفرینش است. نوروز نمادی است از بیداری طبیعت که …

نماد هرم بر روی دلار

نماد هرم

4 اسفند 1401

نماد، شیوه بیان کهن و اصولی برای انتقال منظور و مفهوم است. در میان نمادها، نماد هرم، پایدار ترین شکل هندسی است که نماد استایی و توازن است. نماد هرم …

هنر در زمان اشکانیان

هنر اشکانیان

2 اسفند 1401

در میان سلسله های پادشاهی ایران، اشکانیان، از برجسته ترین دولت ها بشمار می آید ، چرا که اشکانیان یکی از طولانی ترین و نیرومندترین آنهاست که در تاریک ترین …