قبلی

به منظور ثبت نام بصورت قسطی، شما می توانید جهت پرداخت پیش قسط اولیه یکی از گزینه های زیر را انتخاب و پرداخت نمایید، و پس از پرداخت پیش قسط اولیه الباقی مبلغ شهریه را متناسب با توانایی خود حداکثر ظرف مدت دو ماه تسویه کنید. به این ترتیب برای انجام هماهنگی لازم جهت پرداخت اقساط الباقی شهریه با بخش آموزش به شماره ۰۲۱۸۸۳۴۸۷۲۱ تماس بگیرید و نحوه پرداخت را تعیین کنید.