مقررات آموزشی :

 

 • در هنگام ثبت نام در انتخاب دوره و ساعت مورد نظر خود دقت نمایید، در غیر این صورت آموزشگاه از تغییر دوره یا ساعت آن معذور می باشد.
 • مشخصات خود را در فرم ثبت نام دقت بررسی نمایید زیرا صدور گواهینامه ها بر اساس اطلاعات فوق انجام می پذیرد.
 • تشکیل کلاس ها در هر رشته و یا دوره، منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس آن درس می باشد و در صورت احراز حد نصاب پیش از موعد، کلاس تشکیل خواهد شد و در صورت عدم احراز حد نصاب در موعد تعیین شده، متقاضی حق اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده و منتظر احراز حد نصاب خواهد ماند.
 • هنرجو/دانشجو موظف به رعایت مقررات شئون اخلاقی و انضباطی آموزشگاه می باشد. در صورت عدم رعایت آن آموزشگاه می تواند از ادامه تحصیل هنرجو/دانشجو جلوگیری نماید.
 • هنرجو/دانشجو مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی است که از طرف آموزشگاه بصورت امانت در اختیار او قرار می گیرد و در صورت ایجاد هرگونه خسارت متعهد به جبران آن خواهد بود.
 • حداکثر زمان غیبت موجه ۴ ساعت در هر درس می باشد درغیر این صورت گواهینامه پایان دوره برای هنرجو/دانشجو صادر نمی گردد.
 • پس از ثبت نام، شهریه دوره ثبت نام شده، تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
 • آموزشگاه درباره نحوه و ترتیب ارائه دوره ها بر اساس دروس پیش نیاز برای ثبت نام و برنامه ریزی تشکیل کلاس ها مختار است.
 • ثبت نام ها قابل انتقال به غیر نمی باشد.
 • حقوق معنوی پروژه ها و آثار ارائه شده هنرجویان در ژوژمان ها و نمایشگاه ها متعلق به آموزشگاه است.
 • صدرو گواهینامه پایان دوره منوط به ارائه پروژه و یا ژوژمان پایان ترم و تایید قبولی توسط مدرس دوره است.
 • آموزشگاه تعهدی در مورد نام مدرس های دوره های قبل ندارد و حق انتخاب مدرسین با آموزشگاه است نه ثبت نام کنندگان.
 • در صورت غیبت هنرجو/دانشجو در کلاس ثبت نام شده، امکام حضور در کلاس دوره بعدی وجود ندارد و هنرجو/دانشجو جهت استفاده از کلاس دوره بعدی، مجددا بایستی ثبت نام نموده و شهریه پرداخت نماید.

 

مقررات و ضوابط ثبت نام :

 

 • رعایت کامل شئونات اسلامی و حفظ حرمت محیط آموزشی و همچنین همکاری کامل با مسئولین آموزشگاه الزامی ست.
 • تجمع مقابل درهای ورودی آموزشگاه که سلب آسایش همسایگان را به همراه خواهد داشت مجاز نمی باشد.
 • خوردن و نوشیدن هرگونه خوراکی در کلاس ها اکیدا ممنوع بوده و رعایت نظافت و نظم محیط آموزشی الزامی می باشد.
 • استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، همچنین حضور افراد میهمان در کلاسها ممنوع می باشد.
 • انتظار می رود در محیط این آموزشگاه رعایت دقیق و کامل حجاب و پوشش اسلامی و استفاده از لباسهای عرف و معقول جامعه توسط هنرجویان / دانشجویان به عمل آید.