مجموعه دوره های آموزشی موسسه ایده، شرایط لازم جهت به روزآوری دانش و مهارت مدیران، کارشناسان و متخصصان تبلیغات و بازاریابی در شرکت ها و موسسات بیشماری را تاکنون فراهم آورده است. از این جمله میتوان به سازمان ها و شرکت ها و موسسات زیر اشاره کرد.