مشتریان

مجموعه دوره های آموزشی موسسه ایده، شرایط لازم جهت به روزآوری دانش و مهارت مدیران، کارشناسان و متخصصان تبلیغات و بازاریابی در شرکت ها و موسسات بیشماری را تاکنون فراهم آورده است. از این جمله می توان به سازمان ها و شرکت ها و موسسات زیر اشاره کرد.

رضایت نامه ها

 

موسسه ایده در طی سالیان متوالی آموزش های تخصصی مستمر، خدمات مختلفی را به سازمان ها، نهادها و بنگاه های کسب و کار ارائه داده است. رضایت نامه های بخشی از مشتریان: